Privacy policy

PRIVACYVERKLARING

Artikel 1-        Algemene beginselen

LHM is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar cliënteel en partners van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de bestaande privacywetgeving hieraan stelt.

De huidige privacyverklaring geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder wij uw persoonsgegevens verwerken.

U wordt verzocht deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen en kennis te nemen van haar inhoud. Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten.

Wanneer LHM voornemens zou zijn om de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt LHM de betrokkene daarover de nodige informatie.

LHM wenst te benadrukken dat de betrokkene nooit de verplichting heeft om opgevraagde gegevens te verstrekken aan LHM.

Voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten zoals vermeld in deze verklaring ziet de NV LHM, gevestigd te 2440 Geel, Winkelomseheide 215, zichzelf als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 2-        Gegevens van de betrokkene

LHM verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de betrokkene rechtstreeks door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken, e-mail en/of de contact- en offerteformulieren op haar website. Zo worden de contactgegevens van de contactpersoon en betaalinformatie verwerkt door LHM.

LHM verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven betreffen.

LHM vraagt of verzamelt nooit bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar. Als LHM ontdekt dat zij onbewust persoonsgegevens heeft verzameld van een kind jonger dan 12 jaar, dan zal zij de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit haar bestanden.

Artikel 3-        Veiligheid en vertrouwelijkheid

LHM onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat de gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen, maakt LHM gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures.

Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen. LHM blijft haar beveiligingsprocedures uitbreiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden.

Conform de van toepassing zijnde wettelijke vereisten zorgt LHM voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van de betrokken contactpersoon en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan.

Artikel 4-        Bewaring van gegevens

LHM bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of handelsrelatie, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

Dat betekent dat de persoonsgegevens na een laatste interactie met LHM gedurende een redelijke periode kunnen bijgehouden worden. Wanneer de persoonsgegevens niet langer vereist zijn, zullen deze op een veilige manier vernietigd of verwijderd worden.

Artikel 5-        Finaliteit en wettelijke basis

Persoonsgegevens die door LHM worden verwerkt, worden uitsluitend door LHM gebruikt om een nieuwe handelsrelatie mogelijk te maken en/of op regelmatige basis handel te drijven met de betrokken onderneming. Meer bepaald gaat het onder meer over de volgende activiteiten:

  • orders ontvangen;
  • leveringen;
  • facturatie;
  • contacteren in geval van vragen, opmerkingen, problemen, klachten enzovoort;
  • mailing.

De werking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokken onderneming partij is.

Artikel 6-        Proportionaliteit

De persoonsgegevens van de betrokkene die door LHM worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. De gegevens van de betrokkene zijn zo nauwkeurig mogelijk en worden zo nodig bijgewerkt.

Artikel 7-        Rechten van de betrokkene

De betrokkene waarvan de persoonsgegevens wordt verwerkt heeft recht op inzage van zijn of haar persoonsgegevens die door LHM worden verwerkt.

De betrokkene heeft eveneens het recht om LHM te verzoeken zijn of haar gegevens te corrigeren. Onder "corrigeren" wordt o.a. verstaan: het aanvullen, wissen, blokkeren of op andere wijze zorgen dat de gegevens van de betrokkene niet meer worden gebruikt.

LHM is alleen verplicht de gegevens van de betrokkene te corrigeren wanneer deze feitelijk onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn voor de doeleinden LHM de gegevens gebruikt.

De betrokkene heeft tot slot het recht om LHM te verzoeken de verwerking van zijn of haar gegevens te beperken, bezwaar te maken tegen die verwerking en de persoonsgegevens over te dragen.

LHM verstrekt de betrokkene onverwijld informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.

Een verzoek tot inzage of de uitoefening van een ander recht kan worden gericht aan: Anja.Leys@lhm.be

Artikel 8-        Ontvangers van persoonsgegevens

LHM deelt de verkregen persoonsgegevens niet met derden die de persoonsgegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij de betrokkene daarvoor specifieke toestemming heeft gegeven.

LHM kan de persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

  • Verwante bedrijven

LHM kan de persoonsgegevens voor legitieme bedrijfsdoeleinden (zoals bijvoorbeeld om bestellingen te verwerken, klachtenbehandeling, …) meedelen aan haar verwante bedrijven of dochterondernemingen.

  • Dienstverleners

LHM kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens LHM, met inbegrip van het aanbieden van de LHM sites en de diensten die voor de betrokkene beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot de persoonsgegevens of deze moeten verwerken.

LHM eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin de betrokkene de LHM site of dienst heeft gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot die persoonsgegevens.

  • Wettelijke vereisten en bedrijfsoverdracht

LHM kan de verwerkte persoonsgegevens openbaar maken als zij daartoe wettelijk wordt verplicht of als LHM te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

In geval van een volledige of gedeeltelijke fusie met of een volledige of gedeeltelijke overname van LHM door een ander bedrijf, zou de overnemer toegang krijgen tot de informatie die door die entiteit van LHM wordt bijgehouden. Die informatie kan persoonsgegevens bevatten.

 Artikel 9-       Klachten, vragen en opmerkingen

Indien de betrokkene klachten heeft over onder meer de manier waarop zijn of haar persoonlijke gegevens werden verwerkt heeft hij of zij steeds het recht om klacht neer te leggen bij de Privacycommissie (vanaf 25 mei 2018: Gegevensbeschermingsautoriteit). De contactgegevens zijn terug te vinden op de volgende website:

https://www.privacycommission.be/nl/contact

PCB-assemblage uitbesteden?

Vraag vrijblijvend offerte aan. We streven naar de beste prijs/kwaliteitsverhouding.