Algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen LHM N.V. en de klant,ongeacht de door de klant op het bestelformulier of anderszins aangebrachte wijzigingen.

  2. De overeenkomst tussen LHM N.V. en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht en de Rechtbanken van Turnhout zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen.

  3. Bestellingen zijn slechts geldig nadat ze door LHM N.V. schriftelijk zijn aanvaard. De leveringstermijnen zijn door LHM N.V. naar best vermogen opgesteld, doch zijn slechts bij benadering gegeven of aanvaard. Afwijkingen geven aan de klant geen recht om de levering en/of betaling uit te stellen of te weigeren, noch recht op schadevergoeding. LHM N.V. is in geen geval aansprakelijk voor late of niet-levering ingevolge omstandigheden die buiten zijn controle vallen.

  4. Alle producten worden betaald binnen de 30 dagen na de levering, op het adres van LHM N.V., Winkelomseheide 215, 2440 Geel, of op zijn rekeningnummer: KBC 414-4191001-55 of FORTIS 230-0005232-14.

  5. Indien de klant niet betaalt op de vervaldag, heeft LHM N.V. het recht bij gebreke aan betaling binnen de 7 (zeven) dagen na schriftelijke aanmaning onmiddellijke betaling te eisen van alle uitstaande al dan niet vervallen facturen, alsook van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van de bedragen der vervallen facturen. Bovendien zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling maandelijkse verwijlintresten verschuldigd, waarvan het percentage op jaarbasis gelijk is aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met 4% met een minimum van 1% per maand.

  6. Zolang de klant de volledige prijs met inbegrip van eventuele verwijlintresten niet heeft betaald, blijft LHM N.V. eigenaar van de door hem geleverde producten. Het risico betreffende de producten gaat over op de klant bij levering.

  7. LHM N.V. zal, indien e?e?n van de door hem geleverde producten een gebrek vertoont waarvoor hij verantwoordelijk is, naar eigen keuze, dit product vervangen, herstellen of een gedeelte van de prijs ervan (overeenkomstig de waardevermindering) aan de klant terugbetalen. In elk geval moeten klachten met betrekking tot de producten door de klant schriftelijk aan LHM N.V. ter kennis worden gebracht binnen 7 (zeven) dagen na de datum van levering. De klant is niet gerechtigd op grond van dergelijke klachten de betaling uit te stellen of te weigeren.

  8. De aansprakelijkheid van LHM N.V. tegenover de klant en derden in het kader van om het even welke overeenkomst zal nooit hoger zijn dan de prijs die de klant heeft betaald voor het onder dergelijke overeenkomst geleverd product dat aan de basis van de schade ligt. De klant erkent dat LHM N.V. nooit aansprakelijk zal zijn voor schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk veroorzaakt werd door een fout van LHM N.V. zoals, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies, verlies van clie?nteel of verlies van gegevens.

  9. Ingeval LHM N.V. producten levert welke hij heeft bekomen van een derde leverancier, zal hij niet gehouden zijn tot een grotere waarborg of een grotere aansprakelijkheid dan deze waartoe de derde leverancier jegens hem is gehouden.

  10. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald blijven alle intellectuele eigendomsrechten en know-how waarvan LHM N.V. eigenaar is met betrekking tot de geleverde producten, eigendom van LHM N.V.

PCB-assemblage uitbesteden?

Vraag vrijblijvend offerte aan. We streven naar de beste prijs/kwaliteitsverhouding.